"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018/G
11.12.2017.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu

 

w ramach projektu grantowego Aktywni Międzypokoleniowi

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w przedsięwzięciu P11. MŁODZIEŻ OGNIWEM WSPÓLNOTY

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

I. Termin składania wniosków:   od 27 grudnia 2017 r. do 09 stycznia 2018 r.

 

II. Zakres tematyczny:

 

Organizowanie wydarzeń aktywizujących młodzież w działania międzypokoleniowe.

WZMACNIANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2017 r., poz. 772 i 1588).

 

III. Forma wsparcia: refundacja

 

IV. Intensywność pomocy: do 100% kosztów stanowiących podstawę kwoty grantu (kwalifikowalnych)

 

V. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia:  100 000,00 zł

 

 

Pełna treść ogłoszenia

 

Dokumenty aplikacyjne: formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu wraz z wzorem sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania oraz wzór umowy o powierzenie grantu

 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023   

 

Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

 

Porozumienie o współpracy partnerskiej

 

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w realizacji projektów ze środków pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 lub innych środków publicznych

 

Tabela nr 7 - zidentyfikowane problemy obszaru Ziemi Bielskiej - wyciąg ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023