"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
RLKS
27.06.2016.
 
Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest jednym z instrumentów opracowanych przez Komisję Europejską wspierających rozwój terytorialny w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia lokalna społeczność będzie miała realny wpływ na zrównoważony rozwój swojego regionu poprzez działania odpowiadające na wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze danego obszaru.

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:
  • oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
  • terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
  • zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
  • partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
  • innowacyjność (w skali lokalnej),
  • decentralizacja zarządzania i finansowania,
  • sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

W ramach wdrażania instrumentu RLKS działania zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju będą mogły być współfinansowane na trzy sposoby:

  • poprzez projekty realizowane w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD,
  • projekty grantowe – LGD jako beneficjent organizuje konkursy na ich realizację,
  • projekty „własne” LGD