"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Projekty grantowe
27.06.2016.

 

Projekty grantowe składają się z kilku małych projektów – zadań, realizowanych przez beneficjentów z obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W przypadku projektu grantowego to LGD udziela wsparcia grantobiorcom a cały proces naboru wniosków, ich oceny i wyboru, w tym również zawieranie umów z grantobiorcami oraz wypłata środków (grantów) będzie realizowany na poziomie Stowarzyszenia.

 

A zatem:

Projekt grantowy - operacja, której beneficjent będący lokalną grupą działania udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym Grantobiorcami, grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

 

Zadanie – wyodrębniony zakres działań w ramach projektu grantowego, realizowany przez grantobiorcę zgodnie z umową o powierzenie grantu.

 

1. Zadanie może się składać z jednego lub kilku działań, których wykonanie prowadzi do osiągania wskaźników i celu tego zadania, a przez to również wskaźników i celu całego projektu grantowego.

2. Wartość zadania nie może być wyższa niż 50 tyś zł oraz niższa niż 5 tys. zł.

3. Zadanie realizowane jest jednoetapowo.

 

Grant – kwota dofinansowania przyznana przez LGD Grantobiorcy na realizację zadania. 

 

1. Kwota grantu nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

2. Suma grantów przyznanych na etapie wyboru grantobiorców jednostkom sektora finansów publicznych wynosi maksymalnie 20% wartości projektu grantowego.

3. Limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD. W przypadku, gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu w ramach jego struktury organizacyjnej są powołane jednostki organizacyjne tj. sekcje lub koła, limit liczy się oddzielnie na ten podmiot i na jego jednostki organizacyjne, pod warunkiem iż realizacja zadania, na które jest udzielany grant jest związana z przedmiotem działalności tej jednostki organizacyjnej.

 

Grantobiorca - podmiot, któremu został przyznany grant na podstawie umowy o powierzenie grantu.

Grantobiorcą mogą być :

 

1. Osoby fizyczne, które są pełnoletnimi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz posiadają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,

2. Osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

4. Gmina, która znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

5. Powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

Każdy grantobiorca musi spełniać w/w warunki oraz nie wykonywać działalności gospodarczej, z tym że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem ramach swojej struktury organizacyjnej powołała jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet gdy:

– obszar jego działalności i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania na które udzielany jest grant jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej,

– grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.

 

Poziom dofinansowania

Intensywność pomocy dla projektów  grantowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Wymogi dla wnioskodawców

 

1. Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę, nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych;

2. Pomoc nie jest przyznawana na projekt grantowy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej);

3. Składany projekt nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych za wyjątkiem zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacji pożytku publicznego będącego organizacjami pozarządowymi.

4. Miejscem realizacji zadań jest z zasady obszar objęty LSR.

5.  Podmiot ubiegający się o grant wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować

6. Inwestycje trwale związane z nieruchomością będą realizowane na nieruchomości będącej własnością Grantobiorcy lub posiada on prawo do dysponowania nieruchomością na moment składania wniosku, przez okres realizacji zadania oraz przez okres trwałości


Zakres pomocy:

 

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

3. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, pod warunkiem, że:

służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych;

nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

 

Wykaz projektów grantowych LGD zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2021


 

Lp.

Tytuł i cel projektu grantowego

Szacunkowa wartość PG

Lata realizacji

Cel LSR

Czego oczekujemy – wskaźniki produktu

1.

Budowanie potencjału NGO’s. Celem projektu jest budowanie potencjału instytucjonalnego NGO, w tym również przez doposażenie w niezbędny sprzęt

300 000 zł

2019-2021

3.1

WP28 - liczba działań polegających na wsparciu organizacji pozarządowych świadczących usługi dla społeczności

2.

Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej. Celem projektu jest wsparcie inicjatyw sportowo-społeczno-kulturalnych typu biegi na orientację, marsze nordic walking, biegi; warsztaty - język regionalny, fotografia, przyroda, historia, sport, muzyka

300 000 zł

2019-2021

3.2

WP30 - liczba wspartych działań z zakresu wzmacniania kapitału społecznego

3.

Aktywni Międzypokoleniowi. Celem projektu jest wsparcie inicjatyw międzypokoleniowych

100 000 zł

2016-2018

3.3

WP32 - liczba wydarzeń / imprez dot. aktywizacji młodzieży wspartych z LSR

4.

Promowana Ziemia Bielska. Celem projektu jest wsparcie inicjatyw i przedsięwzięć dot. promocji obszaru

200 000 zł

2019-2021

2.3


WP25 - liczba wydarzeń / imprez dot. promocji obszaru LSR

W2.3 liczba nowych wydarzeń zrealizowanych przez podmioty działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR
 

 

5.

EKO-ROZWÓJ Ziemi Bielskiej. Celem projektu jest wsparcie inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu rozwoju zrównoważonego.

100 000 zł

2016-2018

2.1

WP16 - liczba wydarzeń / imprez dotyczących rozwoju zrównoważonego

ŁĄCZNA SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW GRANTOWYCH

1 000 000 zł