"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Preferowane przedsięwzięcia
27.06.2016.

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

*F

Opisy przedsięwzięć/Preferowane typy operacji

C1. Wzrastający poziom przedsiębiorczości lokalnej wykorzystującej walory i potencjały obszaru Ziemi Bielskiej.

C1.1. Podniesienie udziału działalności gospodarczych związanych z kształtowaniem oferty usług turystycznych oraz usług czasu wolnego w strukturze gospodarczej i rynku pracy obszaru.

P1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZYSZŁOŚCIĄ - OFERTA USŁUG TURYSTYCZNYCH ORAZ USŁUG CZASU WOLNEGO

K

-        podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych świadczących usługi turystyczne lub rekreacyjne lub inne związane z ofertą czasu wolnego (w tym wypożyczalnie sprzętu turystycznego i rekreacyjnego, biura aktywnej turystyki i rekreacji, geocaching, mała gastronomia, działalności typu wellness, SPA, wykorzystanie wód mineralnych i leczniczych, w tym termalnych w lecznictwie i profilaktyce schorzeń, organizacja programów prozdrowotnych, itp.) wraz z niezbędnym podnoszeniem kompetencji

C1.2. Komercjalizacja potencjału przyrodniczo-kulturowego obszaru przejawiająca się w powstawaniu i rozwoju firm wykorzystujących produkty lokalne

P2.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZYSZŁOŚCIĄ – PRODUKTY i USŁUGI LOKALNE

K

-         podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w zakresie wykorzystania produktów lokalnych (w tym produkty spożywcze, kulinarne, drobne rzemiosło, rękodzieło, działalność artystyczna, itp.) bądź świadczenia usług (wykorzystujących produkty lokalne) wraz z niezbędnym podnoszeniem kompetencji

C1.3. Wzrost poziomu innowacyjności lokalnej gospodarki ukierunkowany w szczególności na ochronę środowiska oraz wdrażanie rozwiązań odpowiadających na zmiany klimatu

P3. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZYSZŁOŚCIĄ -

INNOWACYJNA GOSPODARKA

K

-         podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w szczególności w obszarach: OZE, ochrony środowiska, w tym przeciwdziałania efektom zmian klimatu, nowatorskich usług wsparcia biznesu (np. doradztwo gospodarcze) oraz innych działalności innowacyjnych wraz z niezbędnym podnoszeniem kompetencji

C1.4. Wzrost dostępności infrastruktury i poziomu partnerstwa służących rozwijaniu usług turystycznych, usług czasu wolnego, produktów lokalnych i innowacji

P4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA i USŁUG CZASU WOLNEGO

K

-         budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (w tym miejsca postojowe, wiaty, parki, place zabaw, skwery, wieże i tarasy widokowe, siłownie zewnętrzne, inne obiekty małej architektury, info-kioski, mała infrastruktura sportowa, schroniska, pola namiotowe, przystanie, autocampingi, lapidaria, parki nauki, ścieżki rowerowe, trasy do zjazdów rowerowych w terenach górskich, korty tenisowe/badminton/squash itp.),

-         budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej o charakterze uzdrowiskowym i prozdrowotnym (w tym pijalnie wód)

G

-         budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

P5. SIECI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

K

-         współpraca lokalnych firm w zakresie usług turystycznych

O

-         wypracowanie założeń i standardów marki lokalnej Ziemi Bielskiej / forum dla przedsiębiorców z obszaru mające na celu promocję przedsiębiorczości, lokalnych

C2. Zachowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako waloru tworzącego jakość życia i wyróżniającego Ziemię Bielską

C2.1. Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji społeczności  lokalnej w zakresie rozwoju zrównoważonego

P6. LOKALNY EKO-ROZWÓJ

K

-         organizacja akcji i wydarzeń dla mieszkańców dotyczących rozwoju zrównoważonego (np. dotyczących problemu tzw. niskiej emisji, zanieczyszczeń środowiska, ekologicznych upraw, itp.)

-         organizacja innych form podnoszenia kompetencji mieszkańców w zakresie rozwoju zrównoważonego

-         organizacja wyjazdów studyjnych obejmujących doświadczenia zrównoważonego rozwoju

G

-         organizacja akcji, wydarzeń, przedsięwzięć dotyczących rozwoju zrównoważonego

C2.2. Ochrona materialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz społeczno-ekonomiczne wykorzystanie  walorów krajobrazowych i architektonicznych obszaru

P7. OSTAŃCE DZIEDZICTWA LOKALNEGO – DZIEDZICTWO MATERIALNE

K

-         budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury służącej zachowaniu dziedzictwa lokalnego (np. muzea, izby pamięci i tradycji, itp.)

-         budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej

-         renowacja obiektów zabytkowych, sakralnych, pomników i miejsc pamięci

-         zakup eksponatów z zakresu dziedzictwa lokalnego

-         prace konserwatorskie lub restauratorskie w substancjach zabytkowych

C2.3. Wysoki poziom aktywności społeczności lokalnych na rzecz zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego

P8. OSTAŃCE DZIEDZICTWA LOKALNEGO – DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE

K

-         promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru poprzez organizację innowacyjnych imprez, wydarzeń, akcji, z wyłączeniem kolejnych edycji imprez cyklicznych

-         kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów, zwyczajów, gier, języka lokalnego, gwary oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła

-         tworzenie aplikacji multimedialnych dotyczących dziedzictwa lokalnego (np. gier)

-         opracowywanie publikacji dotyczących dziedzictwa lokalnego

O

-         organizowanie wymiany kulturowej, wymiany doświadczeń, wzajemna inspiracja do działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego

-         organizowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa niematerialnego związanego z produktami lokalnymi i tradycjami łowieckimi

G

-         podejmowanie działania i przedsięwzięć promujących obszar Ziemi Bielskiej

C3. Wzrost poziomu spójności społecznej obszaru Ziemi Bielskiej

C3.1. Rozwój usług odpowiadających na przemiany struktury społecznej obszaru, w tym przy wykorzystaniu ekonomii społecznej

P9. USŁUGI DLA SPOŁECZNOŚCI – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

K

-         podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych dot. usług społecznych, w tym prozdrowotnych oraz innych usług odpowiadających na przemiany struktury społecznej obszaru wraz z niezbędnym podnoszeniem kompetencji

G

-         wspieranie realizacji usług dla społeczności lokalnych przez organizacje pozarządowe

C3.2. Wzrost kompetencji organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru

P10. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – INTEGRACJA, KOMPETENCJE, KAPITAŁ SPOŁECZNY

K

-         wzmacnianie kapitału społecznego poprzez organizację przez NGO’s innowacyjnych imprez aktywizujących mieszkańców w układzie międzygminnym, promujących obszar, dziedzictwo lokalne, itp. tj. z wyłączeniem organizacji kolejnych edycji imprez cyklicznych

-         organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów dot. podnoszenia kompetencji NGO’s i mieszkańców, w szczególności kompetencji cyfrowych

G

-         organizowanie konkursów dla NGO’s na najlepsze projekty z zakresu wzmacniania kapitału społecznego

O

-         organizacja wydarzeń wzmacniających kapitał społeczny (np. spotkania dla NGO’s)

C3.3. Wzrost aktywności młodzieży w działaniach na rzecz wspólnot lokalnych

P11. MŁODZIEŻ OGNIWEM WSPÓLNOTY

G

-         organizowanie wydarzeń aktywizujących młodzież w działania międzypokoleniowe


K – konkursy, G – projekty grantowe, O – projekty własne LGD Ziemia Bielska