"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
O Strategii
27.06.2016.

 


Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska przedstawia Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.


Strategia jest dokumentem przygotowanym wspólnie z udziałem społeczności lokalnej obszaru Ziemi Bielskiej. Głównym celem Strategii jest wskazanie kierunku rozwoju regionu, głównych celów jakie powinny stawiać sobie instytucje w regionie aby ta wizja została zrealizowana a wskazane problemy zniwelowane. 

Przygotowanie tak kompleksowego dokumentu, który w sposób szczegółowy przedstawia region, jego potencjał, słabe i mocne strony było poprzedzone ścisłą współpracą przedstawicieli różnych sektorów. Na jej podstawie udało się przygotować zakres przedsięwzięć i preferowane typy operacji odpowiadające rzeczywistym potrzebom i możliwościom wdrożeniowym lokalnej społeczności. 

 

W Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zdefiniowano następujące cele:


1: Wzrastający poziom przedsiębiorczości lokalnej wykorzystującej walory i potencjały obszaru Ziemi Bielskiej

C1.1 Podniesienie udziału działalności gospodarczych związanych z kształtowaniem oferty usług turystycznych oraz czasu wolnego w strukturze gospodarczej i rynku pracy obszaru

C.1.2 Komercjalizacja potencjału przyrodniczo-kulturowego obszaru przejawiająca się w powstawaniu i rozwoju firm wykorzystujących produkty lokalne

C1.3. Wzrost poziomu innowacyjności lokalnej gospodarki ukierunkowany w szczególności na ochronę środowiska oraz wdrażanie rozwiązań odpowiadających na zmiany klimatu

C1.4. Wzrost dostępności infrastruktury i poziomu partnerstwa służących rozwijaniu usług turystycznych, usług czasu wolnego, produktów lokalnych i innowacji

2: Zachowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako waloru tworzącego jakość życia i wyróżniającego Ziemię Bielską

C2.1. Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji społeczności  lokalnej w zakresie rozwoju zrównoważonego

C2.2. Ochrona materialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz społeczno-ekonomiczne wykorzystanie walorów krajobrazowych i architektonicznych obszaru

C2.3. Wysoki poziom aktywności społeczności lokalnych na rzecz zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego

3: Wzrost poziomu spójności społecznej obszaru Ziemi Bielskiej

C3.1 Rozwój usług odpowiadających na przemiany struktury społecznej obszaru, w tym przy wykorzystaniu ekonomii społecznej

C3.2. Wzrost kompetencji organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru

C3.3. Wzrost aktywności młodzieży w działaniach na rzecz wspólnot lokalnych

 

Osiągnięcie celów założonych w dokumencie pozwoli na szeroko pojęty rozwój Ziemi Bielskiej, a w szczególności doprowadzi do:

  • rozwoju, w którym łączone są tradycje i innowacje;
  • stworzenia warunków dla wzmocnienia mikro i małych przedsiębiorstw; 
  • wykreowania turystycznej marki Ziemi Bielskiej, 
  • doskonalenia kapitału ludzkiego; 
  • wzmocnienia więzi społecznych; 
  • równoważenia rozwoju w wymiarze społecznym, kulturalnym i przyrodniczym;