"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Pytania i odpowiedzi
  Innowacyjność jest rozumiana jako niespotykane w skali lokalnej - tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, nowe technologie lub realizujące nowe usługi lub produkty na obszarze LGD Ziemia Bielska.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

2. Czy pomoc udzielana przez LGD Ziemia Bielska ma charakter pomocy de minimis?
3. Jaki typ spółki jest uprawniony do uzyskania wsparcia?
  Gdy podmiot wykonuje działalność gospodarczą pomoc jest przyznawana jeśli prowadzi on mikro lub małe przedsiębiorstwo. Mikroprzedsiębiorstwo – średnioroczne zatrudnienie jest mniejsze niż 10 osób, a roczny obrót netto, lub całkowity bilans roczny jest niższy niż 2 mln €. Małe przedsiębiorstwo - średnioroczne zatrudnienie jest mniejsze niż 50 osób, a roczny obrót netto lub całkowity bilans roczny jest niższy niż 10 mln €.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

4. Czy z dotacji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą?
  Tak, o ile od ostatnio przyznanego wsparcia minęły 2 lata oraz nie starają się oni o wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

5. Czym są koszty ogólne?
  Przez koszty ogólne rozumie się: a) koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku; b) kosztów związanych z powyższymi, tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

6. Czy do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć koszty związane z zakupem środków transportu?
  Tak, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą). Przy czym koszty zakupu środków transportu nie mogą przekroczyć 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

7. Na czym polega ocena wniosku?
  W pierwszym kroku dokonywana jest wstępna ocena wniosków w zakresie: złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zgodności operacji z zakresem tematycznym i z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, spełniania dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru. Kolejno następuje ocena zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ostatnim krokiem jest ocena i wybór operacji przez Radę Stowarzyszenia. Szczegółowa procedura oceny wniosków znajduje się w zakładce .

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

8. Czy wnioskodawca podpisuje umowę z Urzędem Marszałkowskim?
  Tak, w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania wniosku o przyznanie pomocy zarządowi województwa przez LGD Ziemia Bielska, zarząd województwa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy ( w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy).

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

9. W ilu etapach można realizować projekt?
  Zakłada się, że projekt będzie realizowany nie więcej niż w dwóch etapach.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

10. Ile trwa trwałość projektu?
  Wnioskodawca musi zapewnić trwałość operacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz ma obowiązek przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. W przypadku beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, trwałość projektu musi być zachowana przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑ 

11. Co zaliczamy do kosztów kwalifikowanych?
  Koszty kwalifikowalne to koszty które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy: — koszty ogólne, — zakupu robót budowlanych lub usług, — zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie — autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, — najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, — zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, — zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, — zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, — wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie tworzenia lub rozwoju inklubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorcami lokalnymi oraz w zakresie wpierania współpracy między dwoma podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR, — podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

12. Jak mogę ocenić możliwość odzyskania podatku VAT?
  Aktem prawnym, w oparciu o który należy badać możliwość odzyskania podatku VAT jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 . Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

13. Jaki jest limit pomocy dla jednego Grantobiorcy w okresie 2014-2020?
  Limit pomocy wynosi 100 000 zł.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

14. Czym są grupy defaworyzowane?
  Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność definiuje 3 grupy defaworyzowane ze względy na dostęp do rynku pracy, są to: 1) osoby w wieku 50+ lub niepełnosprawni, 2) młodzi mieszkańcy do 30 r. życia, 3) kobiety w wieku aktywności zawodowej.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

15. Jaki obszar obejmuje LSR?
  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 swoim zasięgiem obejmuje 9 gmin powiatu bielskiego: Bestwinę, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice (sołectwa: Bronów, Zabrzeg, Ligota), Jasienicę, Jaworze, Kozy, Porąbkę, Wilamowice i Wilkowice.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

16. Czym jest krótki łańcuch dostaw?
  Jest to łańcuch dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

17. Jakie są dopuszczalne formy wkładu własnego?
  Dopuszczalne są następujące formy wkładu własnego: a) finansowy; b) rzeczowy, w tym w formie nieodpłatnej pracy,

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

18. O  jaką wysokość dofinansowania może ubiegać się przedsiębiorca?
  Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie operacji w wysokości od 50 tys. zł do 300 tys. zł, przy czym poziom dofinansowania wynosi 65%.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

19. Czy istnieje możliwość zaliczkowania operacji realizowanych w ramach LSR 2016-2023?
  Tak, istnieje możliwość zaliczkownania i finansowania wyprzedzającego.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

20. Jaki jest poziom refundacji kosztów?
  Poziom dofinansowania: a) przedsiębiorcy – do 65% kosztów kwalifikowalnych, b) organizacje pozarządowe, osoby fizyczne (inne niż zakładające działalność gospodarczą) – do 95% kosztów kwalifikowalnych. c) jednostki sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych. LGD ustaliła ponadto intensywność pomocy dla projektów własnych i grantowych na poziomie do 95% kosztów kwalifikowalnych. Podejmowanie działalności gospodarczej: Pomoc w kwocie 50 tys. zł przyznawana jest w formie ryczałtu. Kwota jest wypłacana w dwóch transzach w wysokości 70% (I transza) i 30% (II transza).

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

 

 

Strona: 1 2 3