"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Projekty własne
27.06.2016.
 

Projekty własne to operacje kluczowe dla osiągnięcia celów LSR, której beneficjentem i realizatorem jest LGD. Wsparcie na realizację operacji własnych LGD, może być udzielone LGD, pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na swojej stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.


W przypadku zgłoszenia zamiaru realizacji projektu przez inny podmiot niż LGD, następuje jego ocena. W sytuacji pozytywnej weryfikacji  beneficjenta LGD ogłasza informację o naborze wniosków o tematyce określonej dla operacji własnej ze wskazaniem przybliżonego terminu ogłoszenia naboru oraz pouczenie możliwości złożenia wniosku o przyznanie wsparcia w tym naborze.

 

Wykaz operacji własnych LGD zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2021

Lp.

Tytuł i zakres operacji własnej (OW)

wkład LSR /wkład własny / budżet łączny (OW)

lata realizacji

cel LSR

1.

Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku.

Koncepcja, system identyfikacji wizualnej, znakowanie. Badanie dotyczące marketingu i wprowadzania na rynek produktów lokalnych oraz działania promocje

50 000 zł
/ 2 631,58 zł
/ 52 631,58 zł

2016-2018

C1.4

2.

Wyjazd studyjny: Wilamowice – KULTURA, JĘZYK – Kaszuby. Wymiana kulturowa, wymiana doświadczeń, wzajemna inspiracja do działań na rzecz zachowania dziedzictwa. Wyjazd połączony z naukowym podejściem do języka wilamowskiego i kaszubskiego

50 000 zł
/ 2 631,58 zł
/ 52 631,58 zł

2019-2021

C2.3

3.

PROSpołeczna Ziemia Bielska – jako wydarzenia specyficzne dla LGD Ziemia Bielska. Spotkania z NGO ogólne i branżowe (KGW, turystyka, dziedzictwo), z rękodzielnikami, z tworzącymi markę lokalną

50 000 zł
/ 2 631,58 zł
/ 52 631,58 zł

2016-2021

C3.2

4.

Festiwal Kuchni Myśliwskiej - zachowanie dziedzictwa niematerialnego - wydarzenie - produkt lokalny, wystawa, konkurs kulinarny, turniej, psy łowieckie, skoły, broń historyczna, sygnaliści, koła łowieckie.

50 000 zł
/ 2 631,58 zł
/ 52 631,58 zł

2019-2021

C2.3

5.

Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej - forum dla przedsiębiorców z obszaru mające na celu promocję przedsiębiorczości, lokalnych produktów i usług oraz ułatwiającego nawiązywanie kontaktu i zawiązywanie sieci współpracy - targi, konferencja.

50 000 zł
/ 2 631,58 zł
/ 52 631,58 zł

2019-2021

C1.4

ŁĄCZNA SZACUNKOWA WARTOŚĆ OPERACJI WŁASNYCH

       250 000 zł