"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
O nas
27.06.2016.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska powstało 4 marca 2008 r. ze wspólnej oddolnej inicjatywy trzech sektorów:

 

 

 

 

Aktualnie Stowarzyszenie tworzy 80 członków. LGD Ziemia Bielska funkcjonuje jako jedna z 14 LGD w województwie śląskim i ponad 320 w Polsce. W całej Unii Europejskie działa ponad 2500 Lokalnych Grup Działania.

 

LGD ma pobudzać, kreować i wspierać rozwój swojego obszaru na wielu płaszczyznach, stosując w tym celu instrument „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), będący kontynuacją podejścia LEADER.

 

Podstawowym dokumentem Stowarzyszenia, oprócz statutu, jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR). Zawiera ona charakterystykę obszaru LGD, cele, przedsięwzięcia, budżet oraz procedury naboru i oceny wniosków. Głównym założeniem Strategii jest wskazanie kierunku rozwoju regionu i efektu jaki chcemy osiągnąć przy pomocy konkretnych środków pozyskanych z UE w tym właśnie celu.

 

Obszar LGD, który skupiony jest w południowej części województwa śląskiego wokół miasta Bielsko-Biała, obejmuje 9 gmin powiatu bielskiego: Jaworze, Jasienica, sołectwa Czechowic-Dziedzic (Zabrzeg, Ligota, Bronów), Bestwina, Wilamowice, Kozy, Porąbka, Buczkowice, Wilkowice. Powierzchnia LGD wynosi 387 km² i stanowi ponad 85% całego powiatu bielskiego, a teren ten zamieszkuje ponad 100 tys. osób, spośród których wiele wyróżnia się przedsiębiorczością i zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności – m.in. poprzez działalność w organizacjach pozarządowych (mamy ich aż 220).

 

Jak na co dzień wygląda działalność LGD?

 

LGD podejmuje szereg działań:

 

  • realizuje LSR – m.in. przez ogłaszanie konkursów i prowadzenie naboru wniosków; ich ocenę i wybór do realizacji,
  • prowadzi działania doradcze, szkoleniowe i informacyjne, 
  • opiniuje projekty składane przez wnioskodawców ze swojego obszaru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod kątem ich zgodności ze Strategią,
  • wdraża projekty grantowe, projekty współpracy i operacje własne,
  • prowadzi działania mające na celu aktywizację i animację społeczności lokalnej.