"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Ogłoszenie o naborze 2/2018/G
13.11.2018.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/G
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu
 
w ramach projektu grantowego EKO-ROZWÓJ Ziemi Bielskiej
 
wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w przedsięwzięciu P6. LOKALNY EKOROZWÓJ
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
 
 
I. Termin składania wniosków: od 27 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

II. Forma wsparcia: refundacja
 
III. Zakres tematyczny projektu grantowego:
Organizacja akcji, wydarzeń, przedsięwzięć dotyczących rozwoju zrównoważonego.
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588).
 
IV. Intensywność pomocy: do 100% kosztów stanowiących podstawę kwoty grantu (kwalifikowalnych) 
 
V. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia (limit środków w ramach ogłoszenia): 100 000,00 zł
 
 

 

Dokumenty aplikacyjne: formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu wraz z wzorem sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania oraz wzór umowy o powierzenie grantu

 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023   

 

Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

 

Porozumienie o współpracy partnerskiej

 

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w realizacji projektów ze środków pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 lub innych środków publicznych oraz oświadczenie o posiadaniu środków finansowych odpowiadających wartości zadania, które Grantobiorca zamierza zrealizować

 

Tabela nr 7 - zidentyfikowane problemy obszaru Ziemi Bielskiej - wyciąg ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023