"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2019/G
11.09.2019.
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019/G
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu
 
w ramach projektu grantowego Budowanie potencjału NGO`s
 
wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w przedsięwzięciu P10. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – INTEGRACJA, KOMPETENCJE, KAPITAŁ SPOŁECZNY
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
 
 
I. Termin składania wniosków: od 25 września 2019 r. do 08 października 2019 r. 

II. Forma wsparcia: refundacja
 
III. Zakres tematyczny projektu grantowego:
Budowanie potencjału instytucjonalnego NGO, w tym również poprzez doposażenie.
 
WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588)
 
IV. Intensywność pomocy: do 100% kosztów stanowiących podstawę kwoty grantu (kwalifikowalnych) 
 
V. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia (limit środków w ramach ogłoszenia): 300 000,00 zł
 
 

 

Dokumenty aplikacyjne: formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu wraz z wzorem sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania oraz wzór umowy o powierzenie grantu

 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023   

 

Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

 

Porozumienie o współpracy partnerskiej

 

Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych oraz oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w realizacji projektów ze środków pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 lub innych środków publicznych oraz oświadczenie o posiadaniu środków finansowych odpowiadających wartości zadania, które Grantobiorca zamierza zrealizować

 

Tabela nr 7 - zidentyfikowane problemy obszaru Ziemi Bielskiej - wyciąg ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023