"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Pytania i odpowiedzi: strona 2
  Tak, jeżeli w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania Wnioskodawca nie uzyskał wsparcia z tych Funduszy.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

22. Uzyskałem wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej. Kiedy zostaną wypłacone środki?
  Wypłaty środków finansowych dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie: 1) 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy; 2) 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność – w pozostałych przypadkach.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

23. Od kiedy koszty uznaje się jako kwalifikowane?
  Koszty projektu są kwalifikowane od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów ogólnych nie wcześniej niż w dniu 01 stycznia 2014r.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

24. Czy Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska będzie prowadzić nabory na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi?
  Nie, LGD Ziemia Bielska będzie prowadzić nabory wyłącznie na działania określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, tj. podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej, budowę lub przebudowę infrastruktury niekomercyjnej, wspierania współpracy, promowania obszaru objętego LGD, wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

25. Na jaki profil działalności można uzyskać dofinansowanie w ramach podjęcia lub rozwijania działalności gospodarczej?
  Preferowane typy operacji, w tym profile działalności gospodarczej znajdują się w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na str. 46.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

26. Czy uczestniczenie w spotkaniach doradczych LGD Ziemia Bielska ma wpływ na ocenę wniosku?
  Tak, beneficjent przygotowujący wniosek, który skorzysta z usługi doradczej świadczonej przez LGD Ziemia Bielska uzyska dwa dodatkowe punkty podczas oceny wniosku.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

27. Jak wygląda procedura naboru wniosków?
  < Szczegółowa metodologia naboru wniosków znajduje się w zakładce Proces naboru wniosków

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

28. Czy można uzyskać dofinansowanie na wydarzenia cykliczne?
  Nie można uzyskać dofinansowania na wydarzenie cykliczne. Przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

29. Na jakim etapie naboru wniosku należy przedstawić pozwolenie na budowę?
  Na etapie składania wniosku beneficjentom stawiany będzie wymóg posiadania pozwolenia na budowę. Nie będzie ono jednak musiało być na tym etapie uprawomocnione. Uprawomocnione pozwolenie wymagane będzie dopiero na etapie składania Wniosku o płatność.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

30. Jak należy definiować pojęcie „utrzymania miejsca pracy”? W jaki sposób wnioskodawca ma udowodnić utrzymanie miejsc pracy?
  Jako zachowane stanowisko pracy tj. na tym stanowisku była i jest zatrudniona osoba (niekoniecznie przez cały okres ta sama) pobierająca wynagrodzenie. Potwierdzeniem jest składana deklaracja ZUS. Istotne jest jednak to, że w ramach operacji jedynie w przypadku współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi wynagrodzenie jest kosztem kwalifikowalnym.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

31. W jaki sposób podmiot zakładający działalność gospodarczą rozlicza się z otrzymanej kwoty? Czy przedkłada faktury, WB na wydanie całej kwoty?
  Podmiot otrzymujący premię na podjęcie działalności gospodarczej musi wykazać, że wykonał zobowiązania określone w umowie o przyznaniu pomocy oraz określone w biznesplanie. W tym celu będzie musiał przedłożyć odpowiednie dokumenty, m.in. umowy, ewentualnie faktury, przy czym cena usługi/towaru nie będzie głównym elementem weryfikacji. Operacja będzie weryfikowana pod kątem osiągnięcia wskaźników rzeczowych.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

32. Czy w ramach stworzenia wymaganego miejsca pracy w ramach naborów na rozwinięcie działalności gospodarczej można zatrudnić osoby, które płacą niższy ZUS (np. osoby niepełnosprawne)?
33. Czy stowarzyszenie może się ubiegać o dofinansowanie w ramach rozpoczęcia działalności gospodarczej?
  Nie, jedynie osoby fizyczne.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

   

34. Czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną, chcący złożyć wniosek o dofinansowanie na rozwinięcie działalności gospodarczej, w przypadku gdy ta działalność ma miejsce na obszarze objętym LSR – musi również posiadać adres zamieszkania na tymże obszarze?
  Nie. Na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju przedsiębiorca musi prowadzić jedynie działalność gospodarczą, którą zamierza rozwinąć.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

   

35. Czy przedsiębiorca posiadający siedzibę swojej firmy poza obszarem objętym LSR może wnioskować o dofinansowanie w ramach rozwijania działalności gospodarczej?
  Tak, pod warunkiem że na terenie objętym LSR posiada oddział swojej firmy i na czas przed złożeniem wniosku prowadzi tam działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późń. zm. 2). Operacja opisana we wniosku o dofinansowanie musi dotyczyć tylko obszaru objętego Strategią, a więc w tym oddziale.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

   

36. Czy we wniosku na rozwijanie działalności gospodarczej można wpisać w ramach wkładu własnego nieruchomość objętą celem operacji?
  Nie. Nieruchomość będąca zapleczem planowanej operacji nie może zostać uznana za wkład własny.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

   

37. Czy beneficjentami projektów grantowych mogą być stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą?
  Tak, ale pod warunkiem że ten konkretny projekt grantowy nie będzie dotyczył zakresu działalności gospodarczej, którą to stowarzyszenie wykonuje.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

   

38. Co to jest rozwój zrównoważony?
  Zgodnie z najkrótszą definicją, rozwój zrównoważony oznacza prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez ograniczania praw przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych. Definicja ta wskazuje, że rozwój gospodarczy i cywilizacyjny obecnego pokolenia nie powinien odbywać się kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska, dla dobra przyszłych pokoleń, które też będą posiadały prawa do swego rozwoju. Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują: 1. do 2020 r. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. UE jest gotowa postawić sobie jeszcze ambitniejszy cel ograniczenia emisji o 30 proc., o ile inne kraje rozwinięte poczynią podobne zobowiązania, a kraje rozwijające się wniosą odpowiedni wkład na miarę swoich możliwości w ramach globalnego, kompleksowego porozumienia. 2. zwiększenie do 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii, 3. dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20 proc.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

   

39. Czy dokończenie rozpoczętej inwestycji może stanowić cel operacji jeżeli samo jej rozpoczęcie miało miejsce przed momentem złożenia wniosku?
  Tak, oczywiście pod warunkiem że wszystkie koszty poniesione na rzecz tej inwestycji do momentu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim nie zostaną wpisane w poczet kosztów realizacji tej operacji.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

   

40. Czy przedsiębiorca może złożyć wniosek z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w przypadku gdy wniosek dotyczy działalności innej niż przeważająca w jego wpisie do ewidencji i informacji gospodarczej (CEIDG)?
  Określony poprzez kod PKD zakres działalności musi wskazywać na związek z zakresem realizowanej operacji. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi działalność obejmującą kilka kodów PKD w polu wskazanym we wniosku wpisuje ten kod, który najpełniej odpowiada zakresowi operacji, niekoniecznie ten przeważający.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

   

 

Strona: 1 2 3