"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Pytania i odpowiedzi: strona 3
41. Czy istnieje konkretny okres czasu w którym przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą aby mógł złożyć wniosek w zakresie rozwijania działalności gospodarczej?
  Aktualnie obowiązujące przepisy nie zawierają wymogu konkretnego czasu prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę. MRIRW przygotowało jednak zmianę rozporządzenia, które jest obecnie na etapie uzgodnień. Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku prowadzenia działalności przez okres 365 dni w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wsparcie na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

   

42. Czy przedsiębiorca może składać wniosek z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w przypadku gdy siedziba jego przedsiębiorstwa znajduje się poza obszarem wiejskim objętym LSR, natomiast oddział tego przedsiębiorstwa jest zlokalizowany na obszarze wiejskim objętym LSR? Operacja dotyczyłaby działalności prowadzonej w tymże oddziale.
  Istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie wnioskodawcy, którego oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, podczas gdy jego siedziba może znajdować się poza tym obszarem.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

   

43. We wniosku o przyznanie pomocy, w wykazie załączników (B pkt 5 i 6) wymienione są formularze rozliczeniowe z ZUS z ostatnich 12 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia WoPP, które trzeba przedstawić w przypadku zatrudniania pracowników lub druk ZUS ZUA w przypadku niezatrudniania pracowników. Czy wynika z tego, że firma musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 m-cy, aby móc złożyć wniosek z zakresu rozwijania działalności gospodarczej?
  W przypadku prowadzenia działalności krócej niż rok, należy przedstawić deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA (wraz z załącznikami ZUS RCA (RCX), ZUS RSA, ZUS RZA) za wszystkie miesiące od momentu rozpoczęcia działalności). Niezależnie od tego, podkreślić należy, że w projektowanym rozporządzeniu zaproponowano doprecyzowanie okresu wykonywania działalności gospodarczej poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy. Oznaczać to będzie wprowadzenie obowiązku prowadzenia działalności przez okres 365 dni w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

   

44. Gdzie mogę otrzymać numer identyfikacyjny potrzebny do złożenia wniosku?
  Numer identyfikacyjny nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o nadanie tego numeru znajdują się pod adresem http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

  ↑ Zwiń odpowiedź ↑

   

 

Strona: 1 2 3