"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Ogłoszenie o naborze nr 9/2016
28.09.2016.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR  9/2016
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

w zakresie przedsięwzięcia: P4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA i USŁUG CZASU WOLNEGO wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
 
I. Termin składania wniosków:   od 13 do 26 października 2016 r.
 
II. Zakres tematyczny:
BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. 2015 poz. 1570, 2016 poz. 1390).
 
III. Forma wsparcia: refundacja
a) do 65% kosztów kwalifikowalnych –w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
b) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
b) do 95% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów
 
IV. Limit środków dostępnych w naborze:  2 450 000,00 zł