"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Dwa regiony, wspólne dziedzictwo
26.06.2020.

 

  

Z przyjemnością informujemy, że 26 czerwca 2020 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu Dwa regiony, wspólne dziedzictwo z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020.

 

✓ Partner wiodący; OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"  

 

✓ Partnerzy projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

 

✓ Opis projektu Projekt zakłada szeroką promocję walorów pogranicza polsko-słowackiego poprzez wydanie wysokiej jakości materiałów promocyjnych - folderu oraz gry memory. Ponadto w ramach projektu przygotowane zostaną interkatywne mapy oraz aplikacja mobilna, która w przyjazdny użytkownikowi sposób zaprezentuje walory dziedzictwa loklanego pogranicza. 

 

✓ Cele projektu: wspólna i skoordynowana promocja dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego. 

 

✓ Cele szczegółowe:

1) umożliwienie potencjalnym użytkownikom aktywnego poznania obszaru pogranicza poprzez opracowanie interaktywnych map i aplikacji mobilnej 

2) stworzenie trwałych narzędzi promocyjnych dostosowanych do odbiorców w każdym wieku (folder, gra memory) 

3) promocja lokalnych twórców 

 

✓ Okres realizacji: styczeń 2021 - październik 2021

 

✓ Wartość projektu: 85 971,97 €

 

✓ Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 73 076,17 €


 
Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej - podpisanie umowy
23.06.2020.

 

 Z przyjemnością informujemy, że 23 czerwca2020 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego pt. Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: Aktywizacja mieszkańców LGD Ziemia Bielska poprzez realizację dziewięciu zadań. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: Aktywizacja mieszkańców LGD Ziemia Bielska poprzez realizację dziewięciu zadań. Przewidywane wyniki operacji: organizacja 23 działań z zakresu wzmacniania kapitału społecznego. 

 
UWAGA BENEFICJENCI PODDZIAŁANIA 19.2!
10.04.2020.

Otrzymaliśmy częściową odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą możliwości skorzystania z ulatwień dla przedsiębiorców w związku z epidemią Covid-19. W skrócie:

 

 

1️⃣ JUŻ TERAZ MOŻECIE PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z TZW. WAKACJI SKŁADKOWYCH DO ZUS
2️⃣ PO WEJŚCIU W ŻYCIE "TARCZY 2.0" BĘDZIECIE PAŃSTWO MOGLI ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
3️⃣ TRAWAJĄ PRACE LEGISLACYJNE ZWIĄZANE Z UAKTUALNIENIEM USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, ROZPORZĄDZENIA ORAZ WYTYCZNYCH DLA LGD W KWESTII ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH Z TRUDNOŚCI W REALIZACJI CELÓW OPERACJI ORAZ SPEŁNIANIU ZAPISÓW W UMOWACH
4️⃣ WSZELKA DOKUMENTACJA, KTÓREJ WYMAGA BĄDŹ WYMAGAĆ BĘDZIE OD PAŃSTWA URZĄD MARSZAŁKOWSKI BĘDZIE MOGLA BYĆ MU PRZEKAZYWANA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (PODPIS KWALIFIKOWANY, PODPIS OSOBISTY I INNE FORMY ELEKTRONICZNEGO POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI)
5️⃣ WYDŁUŻENIU ULEGAJĄ WSZELKIE WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWYCH PRZEPISÓW TERMINY NA WYKONANIE KONKRETNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WERYFIKACJĄ WNIOSKU ORAZ REALIZACJĄ OPERACJI

Poniżej pełna treść komunikatu Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Joanny Gierulskiej z dn. 09.04.2020 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie, przygotowana została zmiana do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca również zastosowanie do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zmiana jest cześcią rozwiązań legislacyjnych w ramach tarczy antykryzysowej 2.0. Oficjalne pismo jest już w drodze do Państwa, komunikat jest tez już na stronie MRiRW. W mailu wstawiliśmy dodatkowe wyjaśnienia odnośnie LEADER które nie znajdują się w ogólnym komunikacie, są one podkreślone.

Projektowane zmiany zakładają:

1) zniesienie bezwzględnego zakazu zwiększenia kwoty przyznanej pomocy oraz zmiany celu operacji; zmiany te będą możliwe na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy;

2) zniesienie obowiązku składania weksla in blanco przez jednostki sektora finansów publicznych, a w przypadku pozostałych beneficjentów - przesunięcie w czasie obowiązku złożenia weksla in blanco na etap złożenia wniosku o płatność i uzależnienie wypłaty pomocy od złożenia tego zabezpieczenia;

3) umożliwienie zawarcia umowy o przyznaniu pomocy nie tylko w siedzibie podmiotu przyznającego pomoc, ale także w formie korespondencyjnej;

4) umożliwienie składania wniosków oraz innych dokumentów do podmiotów wdrażających w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą; taka możliwość dotyczyć będzie wszystkich działań nie objętych wspólnym wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych; w przypadku wniosków składanych do LGD będzie możliwe wykorzystanie skrzynki podawczej podmiotów wdrażających (składanie wniosków do LGD za pośrednictwem podmiotu wdrażającego – po uzgodnieniu takiej możliwości przez LGD z właściwym samorządem województwa);

5) zniesienie obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców;

6) umożliwienie wydłużania terminów naborów w związku z COVID-19 mimo ograniczeń w rozporządzeniach „działaniowych”;

7) przywracanie terminów wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawców, gdy terminy przekroczone zostały z przyczyn związanych z COVID-19 (przy czym rozporządzenie dla działania 19.2 już obecnie przewiduje taką możliwość – niezależnie od COVID-19);

8) wzywanie do uzupełnień wnioskodawców, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy z przyczyn związanych z COVID-19, także tych, które zgodnie z przepisami rozporządzeń „działaniowych” są powodem pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia;

9) możliwość uzgodnienia z podmiotem wdrażającym innego terminu wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy z przyczyn związanych z COVID-19.

Należy mieć również na uwadze, iż powyższe rozwiązania będą stosowane z zachowaniem warunków wynikających z przepisów UE.
W związku z proponowanymi wyżej rozwiązaniami (pkt 7–9), do terminów dokonania określonych czynności w ramach PROW 2014–2020, do których zastosowanie będą miały powyższe propozycje, nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 568) dotyczące nierozpoczynania i zawieszania biegu terminów. Rozwiązania przewidziane w ww. ustawie z 2 marca 2020 po zmianach wprowadzonych 31 marca 2020 r. nie rozwiązują wszystkich problemów wnioskodawców i beneficjentów PROW 2014-2020 w związku z COVID-19.

Wypracowane zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, wymienione powyżej w pkt 7 9, mają przede wszystkim na celu kompleksowe podejście do obecnych problemów, z którymi zmierzają się beneficjenci poszczególnych działań PROW 2014-2020, w tym poddziałania 19.2 i dopasowanie rozwiązań do specyfiki PROW 2014–2020, a jednocześnie umożliwienie dalszego wdrażania Programu w zakresie, w jakim to będzie możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Powyższe rozwiązania przedstawione w pkt 7–9 obejmą także te przypadki przekroczenia terminów, niespełnienia warunków, niewywiązywania się z realizacji zobowiązań, które wystąpiły przed wejściem w życie projektowanych rozwiązań - od początku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do przedstawionych przez Państwa pytań dotyczących problemów z wypełnianiem zobowiązań umownych oraz możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przewidzianych w tzw. „I Tarczy Antykryzysowej”, do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach tzw. „II Tarczy Antykryzysowej”, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej. Ponadto, w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w "I Tarczy Antykryzysowej" beneficjenci poddziałania 19.2, po wejściu w życie "II Tarczy Antykryzysowej" będą mogli w pełni skorzystać m.in. z zawieszenia działalności na okres epidemii COVID-19. Jeśli chodzi o tzw. wakacje składkowe, które na okres epidemii COVID-19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie „II Tarczy Antykryzysowej”.

Ponadto, mając na uwadze specyfikę poddziałania 19.2 oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju, MRiRW, w ślad za projektowanymi zmianami zaproponowanymi w ww. ustawie, pracuje równolegle nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań, które będą miały zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do dalszego wypełniania zobowiązań umownych, w tym w szczególności w okresie związania celem operacji, przez beneficjentów dotkniętych skutkami COVID-19 po ustąpieniu epidemii. Uprzejmie informujemy, iż przedmiotowe rozwiązania zostaną do Państwa przekazane w formie wytycznych niezwłocznie po ich opracowaniu.

Niezależnie od powyższego, w odniesieniu do zapytania dotyczącego ogłaszania naborów, decyzja w tej sprawie pozostawiona jest lokalnym grupom działania. Nie ma natomiast przesłanek prawnych, co do możliwości unieważnienia już ogłoszonych naborów, z kolei w przypadku małej ilości złożonych wniosków, istnieje możliwość ogłaszania kolejnych naborów, po uzgodnieniu terminu z właściwym samorządem województwa. Szczegółowe wyjaśnia w tym zakresie MRiRW przekazało do samorządów województw pismem znak WPR.wao.510.1.2020 r. z dnia 19 marca 2020 r. zawierającym prośbę o przekazanie stosownych informacji do wszystkich LGD
 
UWAGA BENEFICJENCI PODDZIAŁANIA 19.2!
20.03.2020.
Informujemy (za Dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW), iż w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, beneficjenci poddziałania 19.2 mają możliwość zastosować przepis § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023), dalej rozporządzenie, mówiącego o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.

Ponadto należy pamiętać że: przepisy dotyczące poddziałania 19.2 nie przewidują możliwości zawieszenia działalności gospodarczej. Jednakże MRiRW zauważa, iż mając na uwadze obecnie panującą sytuację w kraju, Samorządy Województw powinny każdorazowo stosować indywidualne podejście do każdej sprawy, a jakiekolwiek braki w wypełnianiu zobowiązań umownych wymagają szczegółowych wyjaśnień ze strony beneficjenta (np. dotyczące ewentualnych przerw w opłacaniu składek czy zatrudnieniu pracowników – MRiRW prezentowało już w tym zakresie stanowisko wskazując iż uchybienia w tym zakresie nie zawsze i automatycznie powinny prowadzić do stosowania przez samorząd województwa sankcji). Należy podkreślić, że niewypełnienie któregoś z elementów zobowiązania beneficjenta w szczególnie uzasadnionych i niezależnych od beneficjenta przypadkach, nie powinno skutkować zawsze i automatycznie koniecznością zwrotu wypłaconej pomocy. Każdy taki przypadek wymaga odrębnej, indywidualnej analizy i wzięcia pod uwagę szeregu czynników mających wpływ na zaistniały stan rzeczy.
 
INFORMACJA DLA KLIENTÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA BIELSKA
12.03.2020.
W związku z zagrożeniem COVID-19 (koronawirusem) wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Biura LGD. Przede wszystkim w pierwszej kolejności prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Biura LGD telefonicznie lub mailowo:
Telefon stacjonarny: (33) 8 18 34 11,
Komórka: 607636691
Email: biuro@ziemiabielska.pl

Wejście do biura będzie możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i rozmowie z pracownikiem, który zweryfikuje czy spotkanie w biurze jest niezbędne.

Większość klientów w sprawach takich jak odbiór dokumentów czy potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem obsługiwana będzie w holu budynku Powiatowego Zarządu Dróg (gdzie mieści się biuro) po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu sprawy w biurze LGD.

Prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do wprowadzonych zmian w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Zmiany obowiązują od 12.03.2020 do odwołania.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 50 z 278